THÔNG TIN TỔNG HỢP CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI THÁNG 02 NĂM 2015

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

       >> Thông tin tổng hợp dành cho báo cáo viên tháng 03 năm 2015    
       Ban Biên tập Website đăng nội dung thông tin tổng hợp tháng 02/2015 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền./.
                                               Ban Biên tập

User Online:1703

Total visited: 4748411