Sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết
Đ/c Dương Văn Thái, Uỷ viên BTV, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy kết quả đạt được sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, ngay sau khi có Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng và ban hành các văn bản: Chương trình hành động của BTV Đảng ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các kế hoạch học tập, tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; hướng dẫn học tập chuyên đề và công văn chỉ đạo xây dựng điển hình tiên tiến, việc làm tốt theo Bác…để các cấp ủy cơ sở căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể ở đơn vị, doanh nghiệp mình.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các cấp ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.
Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ và xây dựng các gương “người tốt việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác thông qua phong trào “Mỗi cấp ủy viên xây dựng một điển hình tiên tiến; mỗi đảng viên làm một việc tốt tiêu biểu”. Bên cạnh đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường tuyên truyền đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công nhân lao động, nhất là lực lượng lao động trẻ tuổi, chú ý việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; quan tâm công tác tự phê bình, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trong đơn vị, doanh nghiệp.
Quán triệt tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo đặc biệt quan tâm đến vai trò của “người đứng đầu” cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy cơ sở, lãnh đạo doanh nghiệp đã gương mẫu xây dựng kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII một cách cụ thể và xây dựng điển hình tiên tiến.
Ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo Bác của cán bộ, đảng viên và người lao động được nâng lên. Cán bộ, đảng viên đã thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm hơn. Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; lao động giỏi, lao động sáng tạo; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; xây dựng cơ quan doanh nghiệp văn hóa...đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn Đảng bộ Khối.
Sự phối hợp giữa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể được tăng cường; cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm hơn đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó với doanh nghiệp hơn và nhiều điển hình tiên tiến, việc làm tốt tiêu biểu của cấp ủy viên, cán bộ đảng viên được thực hiện. Các đơn vị tiêu biểu triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị 05 như: Các chi, đảng bộ CTCP Nước sạch Bắc Giang, CT Điện lực Bắc Giang, Viễn thông Bắc Giang, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Giang, CTCP Xuất nhập khẩu Bắc Giang, CTCP Sông Cầu Hà Bắc, CTCP Giống cây trồng Bắc Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Bắc Giang...
Có thể nói, sau 01 năm chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của doanh nghiệp, đã tác động tích cực, hiệu quả đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp. Việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của các cấp ủy đảng, đơn vị, doanh nghiệp trong khối, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối./.
                                                 Hoàng ngọc Châm

User Online:2129

Total visited: 4697030