Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

   >> Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị
Ngày 15/11/2017, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thay thế Quy định số 181-QĐ/TW ban hành ngày 30/3/2013. Ban Biên tập trang Website của Đảng ủy Khối đăng tải toàn văn nội dung Quy định, đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Quy định đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị./.
                                                          Ban Biên tập

 

User Online:1663

Total visited: 4767870