Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết
QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố (Quy định số 294-QĐ/TW, ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư khoá X)   - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá X; - Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh) như sau:

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy
của đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố

(Quy định số 294-QĐ/TW, ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư khoá X)

 
- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá X;
- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội,
Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh) như sau:

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy
của đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố

(Quy định số 294-QĐ/TW, ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư khoá X)

 
- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá X;
- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội,
Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh) như sau:
I- VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
Điều 1. Vị trí
Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh là cấp uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ và là cấp uỷ cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong khối.
Điều 2. Chức năng
Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng doanh nghiệp và đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất với tỉnh uỷ, thành uỷ về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp thuộc tỉnh, thành phố.
II- NHIỆM VỤ
Điều 3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nghị quyết, chương trình hành động sát hợp với hoạt động của doanh nghiệp.
- Lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đảm bảo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo thực hiện chiến lược phát triển giai cấp công nhân theo nghị quyết Trung ương; đảm bảo thực hiện Luật Lao động và các quy định của pháp luật, chính sách đối với người lao động.
- Đề xuất với tỉnh uỷ, thành uỷ, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn nơi doanh nghiệp đóng.
 Điều 4. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đảng viên, cán bộ, công nhân và người lao động nắm và thực hiện có hiệu quả.
- Giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế.
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức tổ chức kỷ luật cho đảng viên, cán bộ.
- Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công nhân và người lao động của các đơn vị thuộc khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, các hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Điều 5. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thuộc khối trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.
- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về tổ chức sinh hoạt đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác quản lý đảng viên.
- Bồi dưỡng cấp uỷ viên, chăm lo công tác phát triển đảng viên, thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.
Điều 6. Lãnh đạo công tác cán bộ
Lãnh đạo, kiểm tra, hướng dẫn các chi uỷ, đảng uỷ trực thuộc trong việc thực hiện các nghị quyết, quy chế, quy định, quyết định, quy trình về công tác cán bộ; quản lý, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử, thực hiện chính sách đối với cán bộ... theo phân cấp quản lý.
- Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đảng viên trong khối thuộc diện ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ quản lý (khi có yêu cầu).
Quyết định hoặc đề nghị với tỉnh uỷ, thành uỷ quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác đảng của đảng uỷ khối theo phân cấp quản lý.
Điều 7. Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.
- Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên có biểu hiện vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Điều 8. Lãnh đạo các đoàn thể
Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể trong khối vững mạnh, hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các đoàn thể. Lãnh đạo trực tiếp đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối doanh nghiệp tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.
- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động để thực hiện đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, của nhà đầu tư. Động viên, khuyến khích tạo điều kiện để các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng và quản lý doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.
Điều 9. Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
III- TỔ CHỨC BỘ MÁY
Điều 10. Cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng uỷ khối
Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh được thành lập các cơ quan tham mưl giúp việc gồm: văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo, cơ quan uỷ ban kiểm tra.
- Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo quy định. Uỷ ban kiểm tra và các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng uỷ khối có con dấu để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
Điều 11. Biên chế cán bộ chuyên trách
- Biên chế cán bộ chuyên trách của đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh từ 15 đến 19 người, do ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ quyết định trong tổng số biên chế cán bộ chuyên trách khối đảng, đoàn thể được giao.
Các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng uỷ khối được sử dụng một số cán bộ kiêm nhiệm.
IV- QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 12. Với các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ
- Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ để lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện các chỉ thị, nghị quyêt của Đảng.
- Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh thực hiện sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ công tác và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ theo quy định.
Điều 13. Với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan (nơi không lập ban cán sự đảng, đảng đoàn) thuộc tỉnh
- Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, đơn vị thuộc khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp.
- Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh phối hợp, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, xây dựng các tổ chức đoàn thể và thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp.
Điều 14. Với ban cán sự đảng uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố
Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện các nghị quyết của ban cán sự đảng uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố có liên quan đến nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ của các doanh nghiệp thuộc khối.
- Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh được tham gia ý kiến hoặc mời dự các cuộc họp của uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố bàn về những vấn đề có liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển doanh nghiệp.
Điều 15. Với các huyện uỷ, thành uỷ, quận uỷ, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ
Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh phối hợp trong lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc chấp hành, thực hiện nghị quyết của cấp uỷ, chính quyền địa phương liên quan đến doanh nghiệp đóng trên địa bàn về phát triển kinh tế-xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc, tôn giáo, tài nguyên, môi trường, đất đai, dân số, kế hoạch hoá gia đình...; quản lý đảng viên, giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú; phối hợp trong công tác xây dựng đảng, trong việc học tập nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp uỷ địa phương có liên quan, trong việc bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, bồi dưỡng cấp uỷ viên... khi có yêu cầu.
V- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Tổ chức thực hiện
- Căn cứ Quy định này, ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện; chỉ đạo đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh xây dựng quy chế làm việc của đảng uỷ khối và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho phù hợp.
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi việc thực hiện Quy định này, định kỳ báo cáo ban thương vụ tỉnh uỷ, thành uỷ theo quy định.
Điều 17. Hiệu lực thi hành
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trong quá trình thực hiện, nếu cần bổ sung, sửa đổi Quy định, Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.
 

T/M BAN BÍ THƯ
   Trương Tấn Sang (đã ký)

 

User Online:2658

Total visited: 3417609