Hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung trọng tâm năm 2017

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

     >> Hướng dẫn số 08-HD/BTGĐU của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Ngày 28/02/2017, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGĐU tuyên truyền một số nội dung trọng tâm năm 2017, Ban biên tập trang website đăng tải nội dung, đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền các nội dung theo Hướng dẫn đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị./.
                                                    Ban Biên tập

  

User Online:2333

Total visited: 4697154