CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC SẠCH

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết
       Chu?n b? ?ón T?t Quý T?, Công ty TNHH m?t thành viên C?p thoát n??c B?c Giang v?a ??a vào s? d?ng tuy?n ?ng c?p n??c X??ng Giang (t? sân v?n ??ng ??n ???ng Hùng V??ng, TP B?c Giang) v?i v?n ??u t? 1,7 t? ??ng, qua ?ó c?i thi?n tình hình cung c?p n??c s?ch ? khu v?c cu?i ngu?n.        ??c bi?t, theo thông tin t? UBND th? tr?n Tân Dân (Yên D?ng), k? t? khi khai thác tuy?n ?ng này, l??ng n??c d?n v? th? tr?n nhi?u h?n. Hi?n nay, tình tr?ng thi?u n??c s?ch ? t? dân ph? Khôi, Trung 1, Trung 2, Th??ng và ph? Tân An (th? tr?n Tân Dân) ?ã ???c kh?c ph?c.          ???c bi?t, ??n th?i ?i?m này, Công ty ?ã hoàn thành vi?c duy tu, b?o d??ng thi?t b? ? nhà máy c?p n??c, xúc x? toàn b? h? th?ng ???ng ?ng, chu?n b? s?n sàng cho ??t cao ?i?m c?p n??c s?ch d?p T?t Quý T?.      Công ty b? trí cán b? tr?c s? c?, s? ?i?n tho?i 0240.3855757; 0240.3859513 ?? phát hi?n, kh?c ph?c nhanh s? c?, h? tr? khách hàng k?p th?i.                                                                                                  Theo http://baobacgiang.com.vn

       Chu?n b? ?ón T?t Quý T?, Công ty TNHH m?t thành viên C?p thoát n??c B?c Giang v?a ??a vào s? d?ng tuy?n ?ng c?p n??c X??ng Giang (t? sân v?n ??ng ??n ???ng Hùng V??ng, TP B?c Giang) v?i v?n ??u t? 1,7 t? ??ng, qua ?ó c?i thi?n tình hình cung c?p n??c s?ch ? khu v?c cu?i ngu?n.


       ??c bi?t, theo thông tin t? UBND th? tr?n Tân Dân (Yên D?ng), k? t? khi khai thác tuy?n ?ng này, l??ng n??c d?n v? th? tr?n nhi?u h?n. Hi?n nay, tình tr?ng thi?u n??c s?ch ? t? dân ph? Khôi, Trung 1, Trung 2, Th??ng và ph? Tân An (th? tr?n Tân Dân) ?ã ???c kh?c ph?c.  
       ???c bi?t, ??n th?i ?i?m này, Công ty ?ã hoàn thành vi?c duy tu, b?o d??ng thi?t b? ? nhà máy c?p n??c, xúc x? toàn b? h? th?ng ???ng ?ng, chu?n b? s?n sàng cho ??t cao ?i?m c?p n??c s?ch d?p T?t Quý T?.
     Công ty b? trí cán b? tr?c s? c?, s? ?i?n tho?i 0240.3855757; 0240.3859513 ?? phát hi?n, kh?c ph?c nhanh s? c?, h? tr? khách hàng k?p th?i.
                                                                                                 Theo http://baobacgiang.com.vn


       Chu?n b? ?ón T?t Quý T?, Công ty TNHH m?t thành viên C?p thoát n??c B?c Giang v?a ??a vào s? d?ng tuy?n ?ng c?p n??c X??ng Giang (t? sân v?n ??ng ??n ???ng Hùng V??ng, TP B?c Giang) v?i v?n ??u t? 1,7 t? ??ng, qua ?ó c?i thi?n tình hình cung c?p n??c s?ch ? khu v?c cu?i ngu?n.


       ??c bi?t, theo thông tin t? UBND th? tr?n Tân Dân (Yên D?ng), k? t? khi khai thác tuy?n ?ng này, l??ng n??c d?n v? th? tr?n nhi?u h?n. Hi?n nay, tình tr?ng thi?u n??c s?ch ? t? dân ph? Khôi, Trung 1, Trung 2, Th??ng và ph? Tân An (th? tr?n Tân Dân) ?ã ???c kh?c ph?c.  
       ???c bi?t, ??n th?i ?i?m này, Công ty ?ã hoàn thành vi?c duy tu, b?o d??ng thi?t b? ? nhà máy c?p n??c, xúc x? toàn b? h? th?ng ???ng ?ng, chu?n b? s?n sàng cho ??t cao ?i?m c?p n??c s?ch d?p T?t Quý T?.
     Công ty b? trí cán b? tr?c s? c?, s? ?i?n tho?i 0240.3855757; 0240.3859513 ?? phát hi?n, kh?c ph?c nhanh s? c?, h? tr? khách hàng k?p th?i.
                                                                                                 Theo http://baobacgiang.com.vn

User Online:1651

Total visited: 4764316