登上日期: 03/08/2012
Vụ xuân năm 2012, Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Giang đã triển khai mô hình trình diễn khảo nghiệm sản xuất giống lúa thuần BG6 trên 10 huyện thành phố của tỉnh Bắc Giang và 19 tỉnh... 继续看
登上日期: 03/08/2012
Vụ xuân năm 2012, Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Giang đã triển khai mô hình trình diễn khảo nghiệm sản xuất giống lúa thuần BG6 trên 10 huyện thành phố của tỉnh Bắc Giang và 19 tỉnh... 继续看
登上日期: 09/07/2012
6 tháng ??u n?m, Công ty B?o hi?m B?c Giang (B?o Vi?t B?c Giang) ??y m?nh kinh doanh s?n ph?m b?o hi?m phi nhân th?, doanh thu phí b?o hi?m ??t 22 t? ??ng, t?ng 15% so v?i cùng k? n?m tr??c,... 继续看
登上日期: 20/06/2012
Từ đầu năm đến nay, Công ty cổ phần Tân Xuyên đã bán ra hơn 75 triệu viên gạch, ngói (quy chuẩn), trong đó có 10 triệu viên tồn kho từ cuối năm 2011, đạt doanh thu 66,4 tỷ đồng, tăng 5% so... 继续看
登上日期: 02/02/2012
Ngay t? tháng ??u tiên c?a n?m Nhâm Thìn, Công ty ?i?n l?c B?c Giang (?LBG) chú tr?ng nâng cao ch?t l??ng d?ch v? cung c?p ?i?n, b?o ??m ?? ?i?n ?áp ?ng nhu c?u sinh ho?t c?a ng??i dân... 继续看
登上日期: 05/04/2011
Câu hỏi được nhiều người quan tâm, đó là làm thế nào để doanh nghiệp trường tồn? Ban biên tập Website xin giới thiệu những chia sẻ của Tiến sĩ Tad Waddington – Giảng viên Đại học Chicago,... 继续看
登上日期: 02/11/2010
?ó là Công ty c? ph?n Tân Xuyên. M?t ??n v? ?ã bi?t v??t qua chính mình, v??n lên tr? thành doanh nghi?p thành công trong th?i k? ??i m?i. T?ng giám ??c Công ty Nguy?n Ti?n M?nh - Chi?n s?... 继续看
登上日期: 15/10/2010
Năm 2004, năm đầu hoạt động theo mô hình cổ phần hoá, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu Tư xây dựng Bắc Giang đã tạo được bước chuyển mình quan trọng. Mặt dù còn gặp phải những khó khăn nhất định,... 继续看
登上日期: 14/10/2010
Công ty C? ph?n L??ng th?c Hà B?c ???c thành l?p ngày 01/8/2005 theo quy?t ??nh s? 4441/Q?/BNN - TCCB ngày 09/12/2004 c?a B? tr??ng B? Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn v? vi?c chuy?n... 继续看
登上日期: 29/07/2010
Công ty cổ phần xi măng Bắc giang trước đây là Xí nghiệp xi măng Hà Bắc được thành lập năm 1994. Công ty xi măng Bắc Giang được cổ phần hoá và đổi thành Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang với ngành... 继续看

User Online:5995

Total visited: 4517029