内容へスキップ
Thứ tư, 24 Tháng 07 Năm 2024

掲載日: 12/01/2011
Hơn 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành nhiều thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử to lớn. Mỗi thắng lợi ấy, không chỉ ghi dấu ấn của tinh thần đại đoàn kết, tập... もっと見る
掲載日: 04/01/2011
Th?c hi?n K? ho?ch s? 04-KH/?U ngày 24/11/2009 c?a Ban Th??ng v? ??ng u? Kh?i Doanh nghi?p t?nh v? tuyên truy?n ??i h?i ??ng các c?p ti?n t?i ??i h?i ??ng toàn qu?c l?n th? XI, Công v?n s?... もっと見る
掲載日: 29/11/2010
Trong tháng 12/2010 có nhiều hoạt động quan trọng diễn ra trên các lĩnh vực, để góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động thi đua lập thành tích xuất sắc, hoàn thành và... もっと見る

掲載日: 05/07/2024
>>Hướng dẫn số 19-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Ngày 02/7/2024, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 19-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền... もっと見る
掲載日: 04/07/2024
>> Thông tin tổng hợp của BTGĐUK số tháng 6/2024 Ban Biên tập website đăng tải nội dung Thông tin tổng hợp số tháng 6 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở,... もっと見る
掲載日: 01/07/2024
>>Công văn số 50-CV/BTGĐUK ngày 28/6/2024 triệu tập quần chúng lớp nhận thức về Đảng tháng 7/2024 Ngày 28/6/2024, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban... もっと見る

Đánh giá nội dung Đánh giá nội dung

Nội dung trên Cổng Đảng bộ doanh nghiệp tỉnh:

User Online:1899

Total visited: 4810921