Tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng

Ban Biên tập Trang Website Đảng bộ Khối đăng tải nội dung Nghị quyết, đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị.

Ban Biên tập

User Online:1782

Total visited: 4773740