PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU MỚI

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết
       Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang có 58 tổ chức cơ sở đảng, với gần 2.200 đảng viên và hơn 20 nghìn cán bộ, công nhân, lao động (CNLĐ). Các doanh nghiệp (DN) trong Đảng bộ có 58 tổ chức công đoàn, 44 đoàn cơ sở và 27 hội cựu chiến binh cơ sở. Đảng bộ được thành lập và hoạt động từ ngày 1-8-2009; được chuyển giao cơ sở đảng và đoàn thể từ 4 đơn vị: Đảng bộ Việt Yên, Lạng Giang, thành phố Bắc Giang và Đảng bộ Các cơ quan tỉnh. Các DN hoạt động trên địa bàn 10/10 huyện, thành phố và một số tỉnh trong cả nước. (Đoàn Chủ tịch Đại hội)

       Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang có 58 tổ chức cơ sở đảng, với gần 2.200 đảng viên và hơn 20 nghìn cán bộ, công nhân, lao động (CNLĐ). Các doanh nghiệp (DN) trong Đảng bộ có 58 tổ chức công đoàn, 44 đoàn cơ sở và 27 hội cựu chiến binh cơ sở. Đảng bộ được thành lập và hoạt động từ ngày 1-8-2009; được chuyển giao cơ sở đảng và đoàn thể từ 4 đơn vị: Đảng bộ Việt Yên, Lạng Giang, thành phố Bắc Giang và Đảng bộ Các cơ quan tỉnh. Các DN hoạt động trên địa bàn 10/10 huyện, thành phố và một số tỉnh trong cả nước.


(Đoàn Chủ tịch Đại hội)

       Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang có 58 tổ chức cơ sở đảng, với gần 2.200 đảng viên và hơn 20 nghìn cán bộ, công nhân, lao động (CNLĐ). Các doanh nghiệp (DN) trong Đảng bộ có 58 tổ chức công đoàn, 44 đoàn cơ sở và 27 hội cựu chiến binh cơ sở. Đảng bộ được thành lập và hoạt động từ ngày 1-8-2009; được chuyển giao cơ sở đảng và đoàn thể từ 4 đơn vị: Đảng bộ Việt Yên, Lạng Giang, thành phố Bắc Giang và Đảng bộ Các cơ quan tỉnh. Các DN hoạt động trên địa bàn 10/10 huyện, thành phố và một số tỉnh trong cả nước.


(Đoàn Chủ tịch Đại hội)

       Kế thừa và phát huy kinh nghiệm lãnh đạo của các Đảng bộ chuyển giao tổ chức cơ sở đảng, hơn một năm qua, các cấp uỷ đảng trong khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị, lãnh đạo DN phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiều DN đã mạnh dạn mở rộng quy mô, đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại vào sản xuất, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, góp phần tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tăng doanh thu và mức nộp ngân sách Nhà nước hàng năm. Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh đã đề ra, môi trường trong DN từng bước được cải thiện; hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể được duy trì và phát triển. Một số DN đã tích cực áp dụng những tiến bộ khoa học, công nghệ để sản xuất kinh doanh, quan tâm bảo vệ môi trường; tạo thêm việc làm mới cho người lao động; tăng doanh thu và nộp ngân sách Nhà nước, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2005, doanh thu của các DN trong khối đạt gần 2,9 nghìn tỷ đồng, đến năm 2009 đạt gần 7 nghìn tỷ đồng, bình quân tăng 26,4%/năm, nộp ngân sách Nhà nước 253 tỷ đồng, tăng 38,1%/năm. Cơ bản các DN thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, tiền công; chế độ bảo hiểm xã hội với người lao động, đời sống CNLĐ từng bước nâng lên. Kết quả sản xuất kinh doanh đã góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Đi đôi với sản xuất kinh doanh, nhiều DN triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên kết, giúp nhau cùng phát triển; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, hoạt động vì cộng đồng. Toàn Đảng bộ đã vận động và trích kinh phí ủng hộ người nghèo, ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện gần 22 tỷ đồng. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và các DN đã góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu giảm nghèo. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, góp phần bảo đảm trật tự an toàn trong DN và địa phương.
       Đảng bộ thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Nhiều đơn vị đã cụ thể hoá 5 chuẩn mực để học tập và rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức của Bác với hơn 700 việc tập thể, hơn 3 nghìn việc cá nhân. Nhiều chi, đảng bộ cơ sở đã tập trung lãnh đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, đã kết nạp được hơn 550 đảng viên mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác vận động quần chúng, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động và xây dựng các đoàn thể vững mạnh. Một số chi, đảng bộ cơ sở nhiều năm liền đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh như: Đảng bộ Công ty cổ phần Tân Xuyên, Công ty cổ phần May Bắc Giang, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Bắc Giang, Công ty cổ phần Xi măng Bắc Giang...
       Sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn; song, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, nhất là sự nỗ lực, cố gắng của các chi, đảng bộ cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân lao động, các DN đã phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, bảo đảm an ninh, quốc phòng trong DN. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp được thành lập tạo bầu không khí mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong khối DN, từng bước đưa các hoạt động vào nền nếp. Tuy nhiên, trước những khó khăn thách thức về suy giảm kinh tế, những khó khăn về mặt trái của cơ chế thị trường ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở. Một số cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm thấp, ảnh hưởng nhất định đến kết quả hoạt động chung. Nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2010-2015 của toàn Đảng bộ rất nặng nề, đòi hỏi phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. "Phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ; đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển" thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của DN. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cải thiện và nâng cao đời sống của người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đảng bộ phải tập trung lãnh đạo 8 mục tiêu chủ yếu trình tại Đại hội. Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của DN, cổ đông và người lao động; thực hiện chiến lược phát triển giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan văn hoá, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, các cấp uỷ đảng trong khối cần tập trung lãnh đạo toàn diện thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình trọng tâm của Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ nhất, trong đó chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đứng đầu cấp ủy và DN, phấn đấu để người đứng đầu có đủ tiêu chuẩn về đạo đức, tài năng, "có tâm, có tầm, có tài" để lãnh đạo  hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển DN.
       Phát huy những kết quả đã đạt được, truyền thống năng động, sáng tạo, khắc phục khuyết điểm, hạn chế; Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển", tập trung lãnh đạo DN sản xuất, kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ chính trị của DN. Mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân, lao động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất đề ra, góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.
                                                                                                   Nguyễn Xuân Vượng
                                                                                  Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh

User Online:2075

Total visited: 4810663