Một số kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất.

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết
 Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 50 -KH/TU ngày 04/11/2009 của Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 24/11/2009 về kế hoạch đại hội chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, đồng thời mở hội nghị cán bộ để triển khai, quán triệt Chỉ thị số 37 -CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch số 50 -KH/TU của Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp trong đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

 Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 50 -KH/TU ngày 04/11/2009 của Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 24/11/2009 về kế hoạch đại hội chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, đồng thời mở hội nghị cán bộ để triển khai, quán triệt Chỉ thị số 37 -CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch số 50 -KH/TU của Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp trong đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.


 Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 50 -KH/TU ngày 04/11/2009 của Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 24/11/2009 về kế hoạch đại hội chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, đồng thời mở hội nghị cán bộ để triển khai, quán triệt Chỉ thị số 37 -CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch số 50 -KH/TU của Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp trong đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Để đại hội các cơ sở đảng tổ chức đạt kết quả, ngoài việc sao lục các văn bản của Trung ương của tỉnh gửi cơ sở, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã ban hành nhiều văn bản giúp cơ sở thực hiện như: Kế hoạch số 04 -KH/ĐU ngày 24/11/2009 về tuyên truyền đại hội đảng các cấp; Hướng dẫn số 05 -HD/ĐU ngày 25/11/2009 về công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội chi, đảng bộ; Hướng dẫn số 07 -HD/ĐU ngày 23/03/2010 về việc hướng dẫn tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ khối; Công văn số 170 -CV/ĐU ngày 31/3/2010 về việc quán triệt và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị trong doanh nghiệp... Ban Thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo Đảng bộ Ngân hàng NN và PTNT tổ chức đại hội điểm, đồng thời họp rút kinh nghiệm với các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc. Đảng uỷ Khối thành lập 04 tổ công tác do 04 đồng chí trong ban thường vụ làm tổ trưởng; phân công các thành viên trong tổ công tác giúp cơ sở xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, chuẩn bị phương án nhân sự, công tác tổ chức đại hội... hướng dẫn cơ sở các nội dung công việc theo yêu cầu, đồng thời nắm bắt và có những thông tin về diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động và tình hình của các doanh nghiệp kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối để có những giải pháp, biện pháp xử lý, tháo gỡ giúp cơ sở ổn định tình hình trước khi tiến hành tổ chức Đại hội ở đơn vị. 
Bằng sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Khối, sự chuẩn bị tốt các nội dung và quyết tâm của các doanh nghiệp; đến ngày 17/6/2010, 57/57 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức xong Đại hội. Các chi, đảng bộ cơ sở đã xác định được các chỉ tiêu trên lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; đề ra được các giải pháp thực hiện có tính đột phá và khả thi trên các lĩnh vực có tính chất tiềm năng, thế mạnh của doanh nghiệp đến năm 2015. Các đảng bộ cơ sở đã chỉ đạo  đại hội các chi bộ trực thuộc đúng quy định, đảm bảo thời gian theo yêu cầu: có 117/135 chi bộ tổ chức đại hội (Đảng bộ Viễn Thông có 14 chi bộ trực thuộc mới tổ chức đại hội tháng 9/2009; Đảng bộ CTCP May xuất khẩu Hà Bắc mới thành lập 04 chi bộ, đề nghị tổ chức đại hội sau). Các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã thực hiện tốt các nội dung trong chương trình đại hội đề ra, bầu được 262 đồng chí tham gia ban chấp hành khoá mới, đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, có cơ cấu hợp lý, kết hợp tốt giữa 3 độ tuổi, tỷ lệ nữ, tuổi trẻ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị,...đều cao hơn so với khoá trước. Không khí đại hội cởi mở, phấn khởi, dân chủ, tinh thần đoàn kết, ý thức xây dựng của đại biểu tốt, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp...
Song, bên cạnh đó đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất cũng còn bộc lộ một số hạn chế đó là: công tác chuẩn bị xây dựng báo cáo chính trị trình tại đại hội ở một số chi, đảng bộ cơ sở chuẩn bị chưa tốt; mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới còn chưa được sát thực, thiếu các nội dung và giải pháp cụ thể. Về công tác nhân sự cấp uỷ ở một số đơn vị, nhất là ở những doanh nghiệp công ty cổ phần, do đồng chí chủ tịch HĐQT, giám đốc không phải là đảng viên, cán bộ chủ chốt của cấp uỷ không phải là chủ tịch HĐQT, giám đốc thì việc chỉ đạo đại hội còn một số khó khăn. Công tác tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên người lao động tham gia vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa khoa học. Trong quá trình tổ chức đại hội ở một số cơ sở công tác điều hành của Đoàn chủ tịch còn lúng túng, trang trí khánh tiết chưa đúng hướng dẫn...
Với những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế có thể khẳng định, Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp, tạo ra nhiều nhân tố mới, là tiền đề để xây dựng các chi, đảng bộ doanh nghiệp trong khối ngày càng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển, tạo sự tích cực, chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp trong khối. Qua việc chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, có thể rút ra một số kinh nghiệm:
Một là, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội của tỉnh, của Đảng uỷ Khối phải được cụ thể hoá và triển khai sớm đến các chi, đảng bộ cơ sở, giúp cho cơ sở chủ động trong công việc xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các nội dung cho Đại hội. Luôn coi trọng công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên về ý nghĩa của đại hội đảng bộ các cấp làm cho đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ. 
Hai là, phát huy dân chủ trong Đảng, động viên cán bộ đảng viên tham gia đóng góp xây dựng đảng, tạo ra bầu không khí đoàn kết, tin tưởng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên trước đại hội. Tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trong việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, phân công các đồng chí trong ban thường vụ, tổ công tác sâu sát cơ sở, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn để tổ chức đại hội thành công.
Ba là, phải làm tốt công tác nhân sự theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Thực hiện đủ và đúng các bước của quy trình nhân sự, dân chủ, khách quan, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên. Giải quyết tốt các vướng mắc, khiếu nại tố cáo của cán bộ đảng viên, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác nhân sự cấp uỷ cơ sở.
Bốn là, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong sản xuất - kinh doanh và công tác cán bộ trong các doanh nghiệp, áp dụng chủ trương Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) để bố trí làm bí thư cấp uỷ cơ sở. 
Năm là, trước đại hội phải phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, người lao động; nhất là các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội giữ vững an ninh quốc phòng.
Từ những kinh nghiệm có được trong công tác chỉ đạo Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở, cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh và sự cố gắng, tích cực của mỗi cán bộ đảng viên, người lao động sẽ là điều kiện thuận lợi để Đảng uỷ Khối tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010 - 2015./.
                                                 Nguyễn Văn Hinh
                                                (Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh).
 

User Online:2215

Total visited: 4811527