MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ, KỶ NIỆM NĂM 2010

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết
1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm! 2. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ! 3. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh ! 4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 ! 5. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ! 6. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII! 7. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ! 8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ! 9. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ! 10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ! 11. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại ! 12. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ! 13. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ! 14. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh! 15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm ! 16. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm ! 17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!
2. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN !
3. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh !
4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 !
5. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 !
6. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII!
7. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng !
8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng !
9. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng !
10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” !
11. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại !
12. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X !
13. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng !
14. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh!
15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
16. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !


1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!
2. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN !
3. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh !
4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 !
5. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 !
6. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII!
7. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng !
8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng !
9. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng !
10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” !
11. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại !
12. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X !
13. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng !
14. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh!
15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
16. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

User Online:2075

Total visited: 4811378