Công văn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI)

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Công văn số 818-CV/ĐUK của BTV Đảng uỷ Khối
>> Biểu mẫu thực hiện NQ số 33
>> Đề cương báo cáo

Ngày 31/01/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 818-CV/ĐUK về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Ban Biên tập Website đăng nội dung công văn và biểu mẫu để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện./.

Ban Biên tập

User Online:1586

Total visited: 4767446