BẮC GIANG: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM, GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

       Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Thân Văn Khoa cho biết, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, trong năm 2015 tỉnh tập trung thực hiện tốt chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".

       Cũng trong năm 2015, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; tiếp tục lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hoặc còn yếu kém để xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định rõ thời hạn giải quyết dứt điểm. Cùng với chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, tỉnh Bắc Giang tiếp tục tổ chức đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác do ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".
       Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; biên soạn chương trình giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung giảng dạy chính khóa trong nhà trường. Bên cạnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03, gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tỉnh tăng cường tuyên truyền, phát hiện các điển hình tiên tiến để kịp thời biểu dương, tôn vinh; tổ chức tốt việc xét, chọn, trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
       Năm 2014, Bắc Giang đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề bức xúc của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều phong trào thi đua của các ngành, các cấp trong tỉnh đã được phát động gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn tỉnh đã có hơn 3.700 việc làm theo của tập thể và hơn 180.000 việc làm tốt của cá nhân được đăng ký thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
       Trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 03, tại tỉnh Bắc Giang đã xuất hiện một số cách làm sáng tạo, có tác dụng tích cực đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Bắc Giang - Bắc Giang làm theo lời Bác"; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang đã chủ trì phối hợp với Huyện ủy Lạng Giang tổ chức Hội thảo "Các mô hình tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị", tổ chức tọa đàm "45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"...
       Tuy nhiên, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công nhân lao động ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hiệu quả còn hạn chế; việc lựa chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết ở một số địa phương trong tỉnh còn chưa thật sự hiệu quả.../.
                             Theo Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
 

User Online:2100

Total visited: 4821038