Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Ngày 19/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Theo đó, các tổ chức đảng và đảng viên sẽ được học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản trong văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XII: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Sau học tập, nghiên cứu, các đảng viên đều phải viết thu hoạch, thể hiện nhận thức cá nhân về Nghị quyết và đề xuất các biện pháp thực hiện ở đơn vị, doanh nghiệp mình.  
Thực hiện kế hoạch, ngày 30/12/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt nghị quyết. Các cơ sở đảng sẽ triển khai học tập, nghiên cứu nghị quyết đến toàn thể đảng viên trong đơn vị, xong trước ngày 15/01/2017./.
                                                  Hạnh Nguyễn
  

User Online:1650

Total visited: 4773183