掲載日: 03/11/2015
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 737- QĐ/TU ngày 22/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang và chính thức hoạt động từ ngày 01/8/2009 trên cơ sở tiếp... もっと見る
掲載日: 02/08/2010
QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố (Quy định số 294-QĐ/TW, ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư khoá X) - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế... もっと見る

User Online:1917

Total visited: 4811856