Skip to Content
Chủ nhật, 21 Tháng 04 Năm 2024

Publishing date: 23/09/2010
1- Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Bắc Giang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII! 2- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc... View more
Publishing date: 09/09/2010
Quy ??nh s? 12/TC-TTVH ngày 9/1/2004 c?a Ban T? ch?c Trung ??ng- Ban T? t??ng V?n hóa Trung ??ng (nay là Ban Tuyên giáo Trung ??ng) v? vi?c xác ??nh trình ?? lý lu?n chính tr?. 1. ??i... View more
Publishing date: 08/09/2010
Thực hiện Quyết định số 37-QĐ/ĐU ngày 30/8/2010 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang về mở lớp Bồi dưỡng đảng viên mới từ ngày 07 đến ngày 14/9/2010. Sáng ngày... View more

Publishing date: 17/04/2024
>>Hướng dẫn số 18-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Ngày 04/4/2024, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 18-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền... View more
Publishing date: 01/04/2024
>> Thông tin tổng hợp của BTG Đảng ủy Khối số tháng 04 năm 2024 Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 04 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy... View more
Publishing date: 13/03/2024
>> Công văn số 46-CV/BTGĐUK về việc triệu tập học viên >> Danh sách học viên Ngày 12/3/2024, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 46-CV/BTGĐUK... View more

Đánh giá nội dung Đánh giá nội dung

Nội dung trên Cổng Đảng bộ doanh nghiệp tỉnh:

User Online:2812

Total visited: 3190866