Publishing date: 11/10/2016
Khéo léo để không nói về mình, Lê Văn Huân (Phó Bí thư Chi bộ các doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang) kể cho chúng tôi nghe về “thước đo giá trị trong cuộc sống.” Đó những... View more
Publishing date: 27/08/2016
Đó là đồng chí Nguyễn Xuân Điệp, sinh năm 1984, hiện là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng cơ điện, Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang. Nguyễn Xuân Điệp (Người đứng) trao đổi với đồng nghiệp... View more
Publishing date: 17/08/2016
Không biết tự bao giờ bạn bè gần xa, người thân, đối tác kinh doanh thường gọi Hoàng Công Khoa với cái tên thân mật "Khoa Bảo Việt". Anh bảo hình như định mệnh cuộc đời gắn bó anh với... View more
Publishing date: 20/05/2016
“Tư tưởng của Hồ Chí Minh về Nhà nước là phục vụ nhân dân, cán bộ là công bộc của dân nên việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân thì phải hết sức tránh. Đây là... View more
Publishing date: 15/04/2016
Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp là một trong những đóng góp xuất sắc của Người vào lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Trong đó, việc xác định đúng đắn vấn... View more
Publishing date: 28/03/2016
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và cách mạng Việt Nam 86 năm qua chứng tỏ việc Đảng xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động là... View more
Publishing date: 22/03/2016
Những năm qua, tình hình sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần Xi măng Sông Cầu gặp nhiều khó khăn; trước tình hình đó Đảng uỷ, Công đoàn công ty đã phát động phong trào thi... View more
Publishing date: 01/03/2016
> > Công văn số 79-CV/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh . Ngày 24/02/2016, Ban Thường vụ Đảng... View more
Publishing date: 09/11/2015
Theo Hán Việt từ điển xuất bản năm 1932 của nhà sử học Đào Duy Anh, “đạo” được hiểu “là đường đi, là đạo lý, là cái nghĩa lý đương nhiên, ai... View more
Publishing date: 21/05/2015
Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Trong toàn bộ tư... View more

User Online:2325

Total visited: 3487952