Publishing date: 28/04/2017
Tư tưởng, đạo đức, phong cách, sự nghiệp Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam phấn đấu học tập và làm theo. Phong cách sinh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự... View more
Publishing date: 24/03/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: "Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích của riêng mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy. Nó là mẹ đẻ... View more
Publishing date: 17/03/2017
Việc ban hành và sự chỉ đạo quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự tiếp nối nhận thức... View more
Publishing date: 10/03/2017
Một trong những nội dung quan trọng của năm 2017 là yêu cầu học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống chỉnh thể, gắn bó chặt chẽ với nhau, phát triển theo... View more
Publishing date: 28/02/2017
Toàn Đảng hiện nay đang triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc triển khai lần này nhằm... View more
Publishing date: 24/02/2017
Ung dung tự tại, chủ động, tự tin, cụ thể, thiết thực, hiệu quả, không xa rời mục tiêu, lý tưởng lớn là đặc điểm phong cách nổi bật của Hồ Chí Minh. Phong cách Hồ Chí Minh là... View more
Publishing date: 22/02/2017
Trung tâm Viễn thông Hiệp Hòa được thành lập tháng 4 năm 2011 theo quyết định số 401/QĐ-VNPT-TCCB của Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đơn vị kinh tế trực thuộc Viễn... View more
Publishing date: 28/12/2016
Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Tỉnh ủy Bắc Giang Chỉ thị 05-CT/TW ngày... View more
Publishing date: 30/11/2016
Trong số gần 300 điển hình tiên tiến, việc làm tốt của các tập thể về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đăng ký xây dựng thực hiện trong... View more
Publishing date: 22/11/2016
NĂM CHUẨN MỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC CỦA ĐẢNG VIÊN, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG ----- 1- Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc... View more

User Online:2434

Total visited: 3488248