Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW và Nghị quyết số 301-NQ/TU

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Công văn số 750-CV/ĐUK
>> Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị
>> Nghị quyết số 301-NQ/TU, ngày 09/10/2023 của BTV Tỉnh ủy

 

Ban Biên tập website đăng tải nội dung Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 301-NQ/TU ngày 09/10/2023, của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023 - 2030 để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

User Online:2738

Total visited: 3417673