Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, ngày 05/7/2023, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh”.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Báo cáo đề dẫn đã khái quát chung đặc điểm, tình hình các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối, thực trạng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối thời gian qua nói chung, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng; những kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, đồng thời đề ra các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới. Đã có 13 lượt ý kiến tham gia thảo luận, làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn khi triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và sản xuất, kinh doanh ở cơ sở; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm. 
Đồng thời, các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung thống nhất đề xuất 03 nhóm giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng của Đảng bộ thời gian tới, cụ thể: 
Nhóm giải pháp thứ nhất: Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các ban chuyên môn đối với các tổ chức cơ sở đảng. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng ban hành văn bản chỉ đạo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo đúng người, đúng việc…
Nhóm giải pháp thứ hai: Nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối. Các ý kiến thảo luận nêu bật lên yên cầu đối với cán bộ, đó là cần nắm chắc các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Khối trên các mặt công tác. Tăng cường đi cơ sở dự sinh hoạt và nắm tình hình cơ sở. Quá trình đi cơ sở tranh thủ giúp các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thiện các nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ cây dựng Đảng, công tác quản lý đảng viên… 
Nhóm giải pháp thứ ba: Nâng cao phương thức lãnh đạo của đội ngũ cấp ủy cơ sở. Trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các hoạt động của đơn vị. Thực hiện nghiêm túc việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát và sau kiểm điểm hằng năm. Quan tâm phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên và đảng viên trong đơn vị; định kỳ rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện… 
Tiếp thu các ý kiến tham gia, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối sẽ tập hợp thành các nhóm giải pháp cụ thể, tham mưu giúp Bán Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo thực hiện nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thời gian tới.

Nguyễn Trường Tam


 

User Online:2208

Total visited: 4811491