Đảng ủy các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Ngày 08/01/2023, Đảng ủy các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, tới dự có đồng chí Nguyễn Thế Hội – Phó Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và 360 đảng viên tham gia.
Đảng ủy các Khu công nghiệp tỉnh có 360 đảng viên sinh hoạt tại 19 chi bộ trực thuộc. Năm 2022, bám sát sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND và Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và thực hiện hiệu quả “Ba đồng hành cùng doanh nghiệp” trong sản xuất - kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chăm lo đời sống của người lao động đã góp phần duy trì thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 8,1 triệu đồng/người/tháng.
Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm triển khai với 100% chi bộ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng cho 95 quần chúng ưu tú, kết nạp 25 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 50 đảng viên dự bị.  

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng của Đảng ủy các KCN

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng đảng tại KCN còn một số hạn chế: chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện còn chậm; một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm công tác đảng, đoàn thể. Nguyên nhân do Đảng bộ KCN không có chính quyền cùng cấp; 100% bí thư chi bộ là kiêm nhiệm, thiếu kỹ năng, nghiệp vụ; đảng viên sinh hoạt tại nhiều doanh nghiệp khác nhau; thường xuyên thay đổi nhân sự chuyên trách; giác ngộ của một số đảng viên, chủ doanh nghiệp còn hạn chế;…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Hội – Phó Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đánh giá, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, việc kiểm soát được dịch Covid-19 là nền tảng quan trọng để mở cửa nền kinh tế, đưa đời sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, lạm phát gia tăng ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp. Tuy nhiên, Đảng ủy các KCN đã bám sát sự chỉ đạo, nỗ lực thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Những kết quả đã đạt được là nhờ vào sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, người lao động, trong đó các đồng chí Đảng viên tại các doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt, gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tuy nhiên, Đảng ủy KCN còn bộc lộ một số mặt hạn chế và đã thẳng thắn nhìn nhận. Trong năm 2023, tình hình phát triển KT-XH dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để kịp thời khắc phục những hạn chế và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, góp phần cùng toàn Đảng bộ Khối thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ sau: 
Một là, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đề cao tinh thần nêu gương trong tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan về phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ. 
Hai là, bám sát các phương hướng nhiệm vụ của năm 2023 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã đề ra; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao. 
Ba là, tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Bốn là, thực hiện tốt công tác phát triển đảng, quản lý đảng viên và quan tâm phát triển tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.
Năm là, đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong đảng theo đúng quy định. Đồng thời, duy trì nề nếp, chế độ làm việc và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và tổ chức đảng trên tinh thần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên trên mỗi cương vị công tác. 
Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng ủy các KCN tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 44 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022.

Trao khen thưởng cho 44 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Cũng trong ngày, Đảng ủy các KCN đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho 360 đảng viên.

Minh Anh

User Online:2098

Total visited: 4810612