Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của các huyện: Tân Yên, Yên Dũng, Yên Thế, Lục Ngạn

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành các Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện: Tân Yên, Yên Dũng, Yên Thế và Lục Ngạn.
Cụ thể, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Tân Yên là 20.830,64 ha. Trong đó, đất nông nghiệp 14.991,14 ha, đất phi nông nghiệp 5.766,31 ha, đất chưa sử dụng 73,19 ha.
Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Yên Dũng là 19.173,83 ha. Trong đó, đất nông nghiệp 10.814,78 ha, đất phi nông nghiệp 8.313,17 ha; đất chưa sử dụng 45,88 ha.
Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Yên Thế là 30.643,67 ha. Trong đó, đất nông nghiệp 25.073,85 ha, đất phi nông nghiệp 5.529,82 ha, đất chưa sử dụng 40 ha.
Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Lục Ngạn là 103.251,37 ha. Trong đó, đất nông nghiệp 74.836,29 ha, đất phi nông nghiệp 26.019,83 ha, đất chưa sử dụng 2.395,25 ha.

Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Tân Yên, Yên Dũng, Yên Thế, Lục Ngạn có trách nhiệm công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của địa phương. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đối với việc chuyển mục đích nông nghiệp sang phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà không phải là chuyển đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất ở hoặc phục vụ mục đích tái định cư hoặc thực hiện dự án đầu tư thì UBND huyện phải báo cáo, xin ý kiến cụ thể Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi chuyển mục đích sử dụng đất.
Sở Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm lưu trữ đầy đủ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (bao gồm thuyết minh báo cáo, bản đồ, hồ sơ thẩm định); thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND các huyện: Tân Yên, Yên Dũng, Yên Thế, Lục Ngạn trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Theo http://baobacgiang.com.vn

User Online:2642

Total visited: 4697461