Công văn triệu tập lớp nhận thức Đảng tháng 5/2022

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>>Công văn triệu tập
>> Danh sách kèm theo Quyết định  

Thực hiện Quyết định số 1410-QĐ/ĐUK, ngày 6/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 5/2022. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối có Công văn số 32-CV/BTGĐUK về việc triệu tập học viên. Ban Biên tập website đăng tải nội dung công văn kèm theo danh sách học viên để các chi, đảng bộ cơ sở có quần chúng tham gia lớp học được biết và thông báo, tạo điều kiện cho quần chúng đơn vị tham gia lớp học đầy đủ, đúng thời gian.

Ban Biên tập

User Online:2471

Total visited: 4696632