Công văn triệu tập học viên lớp đảng viên mới tháng 10 năm 2022

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Công văn triệu tập
>> Danh sách học viên  

Thực hiện Quyết định 1557-QĐ/ĐUK, ngày 23/9/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh về việc mở lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới tháng 10 năm 2022. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối có Công văn số 34-CV/BTGĐUK để triệu tập học viên. Ban Biên tập website đăng tải nội dung công văn và danh sách học viên để các chi, đảng bộ cơ sở biết và thông tin cho đối tượng là học viên thuộc đơn vị mình.

Ban Biên tập

User Online:2232

Total visited: 4811659