Ban Tổ chức Đảng ủy Khối triển khai báo cáo số liệu đảng viên 6 tháng đầu năm 2024

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Công văn đối khớp
>> Mẫu 01 báo cáo

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 13/12/2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ngày 05/06/224 Ban Tổ chức Đảng ủy Khối có Công văn số 32-CV/BTCĐUK về báo cáo số liệu đảng viên 6 tháng đầu năm 2024. Ban Biên tập Trang Website đăng tải nội dung Công văn và các biểu mẫu kèm theo để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện.

Ban Biên tập

User Online:3590

Total visited: 4701684