Thực hiện kế hoạch báo cáo tình hình doanh nghiệp cho Chính phủ

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc tổng hợp, báo cáo tình hình cơ cấu lại, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật rà soát, thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin báo cáo về tình hình doanh nghiệp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

 

 

 

 

 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình (công suất 600 MW) thuộc Công ty Nhiệt điện Thái Bình - một trong những đơn vị thành viên Tổng công ty Phát điện 3 Ảnh Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình (công suất 600 MW) thuộc Công ty Nhiệt điện Thái Bình - một trong những đơn vị thành viên Tổng công ty Phát điện 3

  

Các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở, chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ, chế độ thông tin báo cáo theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính định kỳ hàng quý, năm tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tình hình quản lý sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp gồm các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty nông, lâm nghiệp, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tình hình đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội hàng năm; đánh giá, phân tích tình hình thực trạng tài chính của doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp dân doanh, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp của các thành phần kinh tế trên phạm vi các nước và định kỳ hàng quý, năm chủ trì, tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình phát triển doanh nghiệp FDI trong phạm vi cả nước; tình hình phát triển doanh nghiệp dân sinh, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi cả nước; tình hình sắp xếp, phát triển doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp các thành phần kinh tế khác trên phạm vi cả nước theo cơ sở dữ liệu, tình hình doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi và các báo cáo của Bộ Tài chính.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ hàng quý, năm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình đổi mới, sắp xếp công ty lâm nghiệp trên phạm vi cả nước, đồng thời gửi Bộ Tài chính.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin báo cáo định kỳ và hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phân tích, đánh giá, lập báo cáo, đề xuất về tình hình doanh nghiệp nói chung trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.
                                        Theo http://www.tuyengiao.vn

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2431

Số lượt truy cập: 4702278