Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên trong sử dụng Internet, mạng xã hội

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội.
Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong tỉnh cơ bản đã thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về việc sử dụng Internet và tham gia mạng xã hội. Thông qua Internet, mạng xã hội đã góp phần truyền tải nhanh chóng, kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như những chỉ đạo định hướng của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, kết nối, chia sẻ thông tin, giới thiệu, quảng bá văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến các địa phương ngoài tỉnh và cộng đồng quốc tế… qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về Internet và mạng xã hội, nhất là những mặt trái, tiêu cực tác động, gây tổn hại xã hội; còn có cán bộ, đảng viên đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng; tham gia vào các trang nhóm không chính thống, chưa được xác nhận của các cơ quan chức năng,…
Để tăng cường ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Quán triệt cán bộ, đảng viên thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nuớc khi tham gia Internet, mạng xã hội. Xác định công tác quản lý, sử dụng, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên Internet, mạng xã hội là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thông chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động cung cấp thông tin có định hướng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng, chia sẻ thông tin trên Internet, mạng xã hội. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân cung cấp, đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin chính thống, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay... lên Internet, mạng xã hội. Vận động chủ các trang thông tin điện tử trên mạng xã hội có lượng “theo dõi” (follower) lớn, có tầm ảnh hưởng rộng tích cực tham gia chia sẻ những thông tin tích cực.
Mỗi tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng 1 trang thông tin điện tử trên mạng xã hội (đối với những nơi chưa có) và nâng cao chất lượng hoạt động (đối với những nơi đã thành lập), kết nối thành hệ thống các nhóm cộng đồng chính thống của cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng thông tin.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng thông tin, nhất là việc đăng ký tham gia các tổ chức, “hội”, “nhóm” trái phép trên Internet, mạng xã hội; làm lộ, lọt bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ; truyền bá quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp hoặc phát tán thông tin gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Nơi nào để xảy ra vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp quản lý cán bộ, đảng viên ở nơi đó phải chịu trách nhiệm theo quy định.
Đối với cán bộ, đảng viên khi sử dụng Internet, mạng xã hội nêu cao tinh thần trách nhiệm; tích cực nghiên cứu và chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của cơ quan, đơn vị khi tham gia Internet, mạng xã hội; làm gương để người dân noi theo.
Không lợi dụng Internet, mạng xã hội để bày tỏ quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức nơi công tác nếu vi phạm.
Chủ động, thường xuyên tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, có nguồn chính thống; giới thiệu, quảng bá các hình ảnh đẹp, thông tin tốt của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, chia sẻ, lan tỏa những gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực,...
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và sử dụng thông tin trên Internet.
Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội; cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp, trang thông tin nội bộ... Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động báo chí, xuất bản, nhất là hoạt động của các trang thông tin điện tử, báo điện tử; hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và các điểm truy cập Internet công cộng. Phát hiện sớm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.
Đảng đoàn Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên chấp hành tốt các quy định khi sử dụng Internet, mạng xã hội; nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội. Tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên không gian mạng…
Các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Chỉ thị này và tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội bảo đảm hiệu quả…

Ngọc Châm

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2480

Số lượt truy cập: 4697607