Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh trong thời gian tới

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 59 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 21 đảng bộ cơ sở, quản lý trên 3.400 đảng viên, có những đơn vị thành lập tổ chức đảng trực thuộc tại chi nhánh ở miền Nam, nhiều đơn vị có đảng viên làm việc phân tán rộng khắp các địa phương trên cả nước, đảng viên thường xuyên đi nước ngoài làm việc với đối tác... Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. 
Thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/TU ngày 08/6/2021 của Tỉnh ủy “Về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa thông qua ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện như: Ban hành bộ quy trình, mẫu biểu về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ; hằng năm căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cơ sở xây dựng kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện ở đơn vị đảm bảo theo đúng quy định. Một số kết quả nổi bật đạt được trong năm 2023, đó là:
Về công tác kiểm tra, giám sát, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 22 tổ chức đảng và 489 đảng viên, giám sát 19 tổ chức đảng và 226 đảng viên, các ban tham mưu của Đảng ủy Khối kiểm tra 05 tổ chức đảng. UBKT các cấp đã kiểm tra 36 tổ chức đảng, giám sát 09 tổ chức đảng và 20 đảng viên; kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 03 trường hợp, trong đó UBKT Đảng uỷ Khối kiểm tra 02 trường hợp; UBKT cơ sở kiểm tra 01 trường hợp. Qua kiểm tra, kết luận 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. 
Về công tác thi hành kỷ của Đảng, toàn Đảng bộ Khối có 01 tổ chức đảng, 14 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật 04 đảng viên, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng (vì vi phạm pháp luật); UBKT Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật khiển trách 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên, khai trừ ra khỏi đảng 08 đảng viên (vì vi phạm pháp luật); đảng ủy cơ sở kỷ luật cảnh cáo 01 đảng viên. Công tác xem xét, xử lý kỷ luật của Đảng được thực hiện theo đúng đúng quy định, các lỗi phạm được làm sáng, rõ, xử lý đảm bảo kịp thời, dân chủ, khách quan, hình thức kỷ luật đều thỏa đáng, không có trường hợp nào khiếu nại về hình thức kỷ luật.
Về công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, UBKT Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 04 đơn tố cáo, phản ánh của công dân, qua phân loại số đơn thuộc UBKT Đảng ủy Khối giải quyết 01 đơn (đã giải quyết xong, kết luận tố cáo sai), chuyển cấp ủy cơ sở giải quyết theo thẩm quyền 01 đơn. Còn 02 đơn, qua làm việc, UBKT Đảng ủy Khối đã phân tích, động viên người tố cáo đã tự nguyện rút đơn và cam kết không phát sinh nội dung liên quan đến đơn đã tố cáo. Việc giải quyết tố cáo đảm bảo tính khách quan, chính xác, làm rõ đúng sai, giúp cho tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên yên tâm, tin tưởng quá trình giải quyết, đồng thời, minh oan cho trường hợp bị tố cáo sai, giúp đồng chí mình ổn định tư tưởng, an tâm công tác.
Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã mang lại hiệu quả, có tác dụng rõ nét. Qua kiểm tra, giám sát giúp cho cấp ủy và UBKT các cấp kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, uốn nắn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao ý thức chấp hành, hạn chế thấp nhất việc vi phạm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát còn một số hạn chế đó là: Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, năng lực nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế. Việc tham mưu của UBKT các cấp giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát chưa kịp thời, còn lúng túng về nghiệp vụ, quy trình thực hiện. Chưa nhạy bén trong công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, chưa góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa vi phạm. Việc thực hiện kết luận sau các cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối cần tập trung làm tốt những nội dung sau:
Một là, thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng. 
Hai là, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định và hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của UBKT Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng như Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Nghị quyết số 109-NQ/TU ngày 08/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật của Đảng, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”.
Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình quy định, có chất lượng và hiệu quả, ra thông báo kết luận kiểm tra, giám sát cụ thể, rõ ràng; thi hành kỷ luật đảng phải kịp thời, công minh, khách quan, chính xác, vừa có tính răn đe, nhưng cũng phải mang tính giáo dục, thuyết phục.
Bốn là, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng”; tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ, đồng thời nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo kết luận kiểm tra, giám sát.
Năm là, thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, hiểu biết sâu sắc về công tác xây dựng Đảng, tinh thông nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, công tâm, khách quan, thận trọng và ứng xử có văn hóa, có kiến thức về quản lý kinh tế, nắm vững pháp luật, có thực tiễn và phương pháp khoa học, có bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Trường Tam  - Phó CN UBKT Đảng ủy Khối DN tỉnh

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:6011

Số lượt truy cập: 4516943