Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Bắc Giang. Đảng bộ 12 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết
 Công ty c? ph?n Xây d?ng s? 1 B?c Giang nguyên là doanh nghi?p Nhà n??c, ???c thành l?p t? tháng 4/1979 trên c? s? sáp nh?p m?t s? ??n v? cùng ngành. N?m 1997, sau khi chia tách t?nh Hà B?c Công ty ???c thành l?p l?i và ???c ??i tên thành Công ty Xây d?ng s? 1 B?c Giang. Th?c hi?n ch? tr??ng c?a ??ng và Nhà n??c v? c? ph?n hóa doanh nghi?p, ngày 03/2/2005, Công ty ?ã chuy?n ??i thành Công ty c? ph?n Xây d?ng s? 1 B?c Giang. Ngành ngh? kinh doanh chính c?a Công ty là thi công xây l?p các công trình dân d?ng, th?y l?i; xây d?ng c? s? h? t?ng ?ô th?, khu công nghi?p, khu ch? xu?t, trang trí  n?i ngo?i th?t; s?n xu?t các v?t li?u xây d?ng; s?n xu?t ?? m?c dân d?ng, gia công c? khí các k?t c?u kim lo?i theo tiêu chu?n và phi tiêu chu?n; xây d?ng và l?p ??t h? th?ng ?i?n sinh ho?t và ?i?n công nghi?p; khoan và khai thác n??c ng?m, l?p ??t h? th?ng ???ng ?ng c?p n??c sinh ho?t và thoát n??c ?ô th?; xây d?ng b?n ch?a b? x?ng d?u; xây d?ng ?ng d?n d?u, d?n khí; t? v?n ??u t? xây d?ng; kinh doanh b?t ??ng s?n, d?ch v? du l?ch, môi gi?i th??ng m?i, v?n t?i hàng hóa ???ng b?.

 Công ty c? ph?n Xây d?ng s? 1 B?c Giang nguyên là doanh nghi?p Nhà n??c, ???c thành l?p t? tháng 4/1979 trên c? s? sáp nh?p m?t s? ??n v? cùng ngành. N?m 1997, sau khi chia tách t?nh Hà B?c Công ty ???c thành l?p l?i và ???c ??i tên thành Công ty Xây d?ng s? 1 B?c Giang. Th?c hi?n ch? tr??ng c?a ??ng và Nhà n??c v? c? ph?n hóa doanh nghi?p, ngày 03/2/2005, Công ty ?ã chuy?n ??i thành Công ty c? ph?n Xây d?ng s? 1 B?c Giang. Ngành ngh? kinh doanh chính c?a Công ty là thi công xây l?p các công trình dân d?ng, th?y l?i; xây d?ng c? s? h? t?ng ?ô th?, khu công nghi?p, khu ch? xu?t, trang trí  n?i ngo?i th?t; s?n xu?t các v?t li?u xây d?ng; s?n xu?t ?? m?c dân d?ng, gia công c? khí các k?t c?u kim lo?i theo tiêu chu?n và phi tiêu chu?n; xây d?ng và l?p ??t h? th?ng ?i?n sinh ho?t và ?i?n công nghi?p; khoan và khai thác n??c ng?m, l?p ??t h? th?ng ???ng ?ng c?p n??c sinh ho?t và thoát n??c ?ô th?; xây d?ng b?n ch?a b? x?ng d?u; xây d?ng ?ng d?n d?u, d?n khí; t? v?n ??u t? xây d?ng; kinh doanh b?t ??ng s?n, d?ch v? du l?ch, môi gi?i th??ng m?i, v?n t?i hàng hóa ???ng b?.


 Công ty c? ph?n Xây d?ng s? 1 B?c Giang nguyên là doanh nghi?p Nhà n??c, ???c thành l?p t? tháng 4/1979 trên c? s? sáp nh?p m?t s? ??n v? cùng ngành. N?m 1997, sau khi chia tách t?nh Hà B?c Công ty ???c thành l?p l?i và ???c ??i tên thành Công ty Xây d?ng s? 1 B?c Giang. Th?c hi?n ch? tr??ng c?a ??ng và Nhà n??c v? c? ph?n hóa doanh nghi?p, ngày 03/2/2005, Công ty ?ã chuy?n ??i thành Công ty c? ph?n Xây d?ng s? 1 B?c Giang. Ngành ngh? kinh doanh chính c?a Công ty là thi công xây l?p các công trình dân d?ng, th?y l?i; xây d?ng c? s? h? t?ng ?ô th?, khu công nghi?p, khu ch? xu?t, trang trí  n?i ngo?i th?t; s?n xu?t các v?t li?u xây d?ng; s?n xu?t ?? m?c dân d?ng, gia công c? khí các k?t c?u kim lo?i theo tiêu chu?n và phi tiêu chu?n; xây d?ng và l?p ??t h? th?ng ?i?n sinh ho?t và ?i?n công nghi?p; khoan và khai thác n??c ng?m, l?p ??t h? th?ng ???ng ?ng c?p n??c sinh ho?t và thoát n??c ?ô th?; xây d?ng b?n ch?a b? x?ng d?u; xây d?ng ?ng d?n d?u, d?n khí; t? v?n ??u t? xây d?ng; kinh doanh b?t ??ng s?n, d?ch v? du l?ch, môi gi?i th??ng m?i, v?n t?i hàng hóa ???ng b?.

Tổ chức bộ máy công ty gồm: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 11 đội sản xuất trực thuộc và 3 phòng ban chức năng… Hiện nay công ty có 103 cán bộ, công nhân lao động, trong đó cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng: 21, trung cấp 25, công nhân tay nghề bậc 4-5:34, bậc 6-7: 17 người, lao động phổ thông: 06. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công nhân lao động Công ty luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo sự chuyển biến tích cực để xây dựng và phát triển Công ty. Hàng năm, Công ty cử cán bộ, công nhân lao động đi học tại các trường đại học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Có chính sách thu hút nhân lực có chất lượng cao về doanh nghiệp thông qua chế độ tiền lương, quan tâm đến phúc lợi,  đãi  ngộ  vật  chất,  tinh  thần,  không ngừng đầu tư khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

Công ty đã chiếm được lòng tin của khách hàng và thị trường chấp nhận, từ năm 2005-2009, các chỉ tiêu kinh tế của Công ty tăng trưởng năm sau tăng hơn năm trước: Năm 2005 giá trị sản lượng đạt 42,1 tỷ đồng đến năm 2009 đạt 100 tỷ đồng; doanh thu năm 2005 đạt 36 tỷ đồng đến  năm 2009 đạt 86,84 tỷ đồng; năm 2005 nộp ngân sách nhà nước 1,65 tỷ đến năm 2009 là 3,8 tỷ; lương bình quân tăng từ 1.100.000đ/ người năm 2005 đến năm 2009 là 2.500.000đ/ người… Từ đó, Công ty tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, (nhưng năm qua đã ủng hộ gần 100 triệu đồng); duy trì, giữ vững mối đoàn kết thống nhất cao từ Đảng, chính quyền, đoàn thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; có cơ chế chính sách khuyến khích đội ngũ cán bộ chuyên môn, đội ngũ công nhân lao động, thợ bậc cao; đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất.

 Đảng bộ Công ty cổ phần Xây dựng số 1 bắc Giang có 5 chi bộ trực thuộc, trong những năm qua, bên cạnh việc lãnh đạo chỉ đạo sản xuất kinh doanh, Đảng bộ công ty không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng , đoàn thể trong công ty. Đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công nhân lao động; giữ vững mối đoàn kết thống nhất cao trong tư tưởng và hành động của cán bộ đảng viên, người lao động, thực hiện có hiệu quả việc tổ chức quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng , chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sâu rộng trong công ty; thường xuyên nắm bắt những tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên; góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong tư tưởng và hành động xây dựng chính quyền, đoàn thể luôn trong sạch vững mạnh. Đảng bộ 12 năm liền đạt đạt danh hiệu Đảng bộ TSVM.

Các phong trào của Công đoàn Công ty thi đua đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng và tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc trong công nhân và lao động. công tác chăm no đời sống công nhân lao động được quan tâm, đã tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập; nâng cao đời sống, cải thiện điều kiện lao động cho người lao động, tổ chức cho công nhân lao động đi thăm quan nghỉ mát hàng năm, thực hiện các chế độ , chính sách pháp luật và các hoạt động xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều năm liền Công đoàn công ty đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh và được Tổng liên đoàn Việt Nam tặng bằng khen. Phong trào thể thao và công tác chăm lo, cải tạo, bảo vệ môi trường luôn được lãnh đạo công ty quan tâm, 100% cán bộ, công nhân lao động thực hiện nghiêm túc an toàn vệ sinh lao động. Hàng năm, Công ty đều tham gia huấn luyện dân quân tự vệ; công tác bảo vệ doanh nghiệp được duy trì thường xuyên 24/24h. Hoạt động phối kết hợp đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.

Với những thành tích đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã được chính phủ, các bộ, ban ngành Trung ương và tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2002, Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba; năm 2007, Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen và được bình chọn là doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang, năm 2008 được Bộ Xây dựng tặng bằng khen và Bộ Khoa học công nghệ tặng cúp vàng ISO: 9001-2000…/.

Nguyễn Văn Thắng

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:3283

Số lượt truy cập: 4720301