Công tác dân vận ở Ngân hàng Phát triển tình Bắc Giang

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Bắc Giang trực thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong việc huy động, tiếp nhận các nguồn vốn trên địa bàn để thực hiện chính sách Tín dụng đầu tư và Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, ODA, bảo lãnh doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

                Lễ ký hợp đồng tín dụng đầu tư giữa Chi nhánh Ngân hàng PT  Băc Giang                        với CTCP Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, trong những năm qua, Chi uỷ chi bộ Ngân hàng Phát triển Bắc Giang thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch có liên quan đến công tác vận động quần chúng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác chỉ đạo luôn có nhiều đổi mới, sáng tạo đã tạo được bước chuyển biến tốt trong nhận thức cũng như trong chỉ đạo thực hiện.

Cùng với đó việc cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản của Trung ương, của tỉnh hay của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh về công tác dân vận, chi uỷ chi bộ Ngân hàng Phát triển còn ban hành một số văn bản về xây dựng mô hình "Dân vận khéo" và triển khai đến từng cán bộ đảng viên trên các lĩnh vực hoạt động như: Tích cực thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tín dụng; chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, xây dựng tác phong công nghiệp; tích cực tham gia xây dựng đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh; tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức tham gia sinh hoạt đoàn thể; tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, TDTT; tích cực thực hiện "Cơ quan không khói thuốc lá", xây dựng gia đình văn hoá, cơ quan văn hoá; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu...

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", Chi uỷ chi bộ Ngân hàng Phát triển đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên về công tác dân vận; đồng thời gắn công tác dân vận với việc thực hiện công tác cán bộ, làm tốt công tác quản lý cán bộ; thực hiện công khai chế độ, chính sách, các chương trình, kế hoạch công tác liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức như: nâng lương thường xuyên, tiếp nhận, tuyển dụng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật...

Việc tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức được công khai dân chủ, thực hiện có nền nếp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức có đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển và đổi mới.

Các tổ chức đoàn thể trong đơn vị như: Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, ban thanh tra nhân dân luôn được quan tâm, hoạt động tập trung và có hiệu quả. Nét nổi bật của Ngân hàng Phát triển là toàn thể cán bộ nhân viên luôn thường xuyên đôn đốc nhắc nhở nhau thực hiện văn hoá nơi công sở; nghiêm túc thực hiện 10 điều cán bộ viên chức không được làm do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quy định và 5 chuẩn mực của người cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Nhìn chung, công tác dân vận ở Ngân hàng Phát triển luôn được quan tâm, chú trọng và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của Chi uỷ Chi bộ. Công tác dân vận thường xuyên được gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thi đua "Dân vận khéo" trong xử lý, giao dịch, cơ chế chính sách với khách hàng và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...Với việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác dân vận giúp Chi uỷ chi bộ Ngân hàng Phát triển tỉnh Bắc Giang thường xuyên nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của cán bộ viên chức, đồng thời tuyên truyền giáo dục cho cán bộ viên chức, đảng viên thực hiện tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, quy chế của đơn vị. Điều này góp phần không nhỏ giúp Chi uỷ chi bộ Ngân hàng Phát triển Bắc Giang lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác tín dụng và các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị./.

                                                    Lê Vương Hoa

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2506

Số lượt truy cập: 4696708