CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC SẠCH

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết
       Chu?n b? ?ón T?t Quý T?, Công ty TNHH m?t thành viên C?p thoát n??c B?c Giang v?a ??a vào s? d?ng tuy?n ?ng c?p n??c X??ng Giang (t? sân v?n ??ng ??n ???ng Hùng V??ng, TP B?c Giang) v?i v?n ??u t? 1,7 t? ??ng, qua ?ó c?i thi?n tình hình cung c?p n??c s?ch ? khu v?c cu?i ngu?n.        ??c bi?t, theo thông tin t? UBND th? tr?n Tân Dân (Yên D?ng), k? t? khi khai thác tuy?n ?ng này, l??ng n??c d?n v? th? tr?n nhi?u h?n. Hi?n nay, tình tr?ng thi?u n??c s?ch ? t? dân ph? Khôi, Trung 1, Trung 2, Th??ng và ph? Tân An (th? tr?n Tân Dân) ?ã ???c kh?c ph?c.          ???c bi?t, ??n th?i ?i?m này, Công ty ?ã hoàn thành vi?c duy tu, b?o d??ng thi?t b? ? nhà máy c?p n??c, xúc x? toàn b? h? th?ng ???ng ?ng, chu?n b? s?n sàng cho ??t cao ?i?m c?p n??c s?ch d?p T?t Quý T?.      Công ty b? trí cán b? tr?c s? c?, s? ?i?n tho?i 0240.3855757; 0240.3859513 ?? phát hi?n, kh?c ph?c nhanh s? c?, h? tr? khách hàng k?p th?i.                                                                                                  Theo http://baobacgiang.com.vn

       Chu?n b? ?ón T?t Quý T?, Công ty TNHH m?t thành viên C?p thoát n??c B?c Giang v?a ??a vào s? d?ng tuy?n ?ng c?p n??c X??ng Giang (t? sân v?n ??ng ??n ???ng Hùng V??ng, TP B?c Giang) v?i v?n ??u t? 1,7 t? ??ng, qua ?ó c?i thi?n tình hình cung c?p n??c s?ch ? khu v?c cu?i ngu?n.


       ??c bi?t, theo thông tin t? UBND th? tr?n Tân Dân (Yên D?ng), k? t? khi khai thác tuy?n ?ng này, l??ng n??c d?n v? th? tr?n nhi?u h?n. Hi?n nay, tình tr?ng thi?u n??c s?ch ? t? dân ph? Khôi, Trung 1, Trung 2, Th??ng và ph? Tân An (th? tr?n Tân Dân) ?ã ???c kh?c ph?c.  
       ???c bi?t, ??n th?i ?i?m này, Công ty ?ã hoàn thành vi?c duy tu, b?o d??ng thi?t b? ? nhà máy c?p n??c, xúc x? toàn b? h? th?ng ???ng ?ng, chu?n b? s?n sàng cho ??t cao ?i?m c?p n??c s?ch d?p T?t Quý T?.
     Công ty b? trí cán b? tr?c s? c?, s? ?i?n tho?i 0240.3855757; 0240.3859513 ?? phát hi?n, kh?c ph?c nhanh s? c?, h? tr? khách hàng k?p th?i.
                                                                                                 Theo http://baobacgiang.com.vn


       Chu?n b? ?ón T?t Quý T?, Công ty TNHH m?t thành viên C?p thoát n??c B?c Giang v?a ??a vào s? d?ng tuy?n ?ng c?p n??c X??ng Giang (t? sân v?n ??ng ??n ???ng Hùng V??ng, TP B?c Giang) v?i v?n ??u t? 1,7 t? ??ng, qua ?ó c?i thi?n tình hình cung c?p n??c s?ch ? khu v?c cu?i ngu?n.


       ??c bi?t, theo thông tin t? UBND th? tr?n Tân Dân (Yên D?ng), k? t? khi khai thác tuy?n ?ng này, l??ng n??c d?n v? th? tr?n nhi?u h?n. Hi?n nay, tình tr?ng thi?u n??c s?ch ? t? dân ph? Khôi, Trung 1, Trung 2, Th??ng và ph? Tân An (th? tr?n Tân Dân) ?ã ???c kh?c ph?c.  
       ???c bi?t, ??n th?i ?i?m này, Công ty ?ã hoàn thành vi?c duy tu, b?o d??ng thi?t b? ? nhà máy c?p n??c, xúc x? toàn b? h? th?ng ???ng ?ng, chu?n b? s?n sàng cho ??t cao ?i?m c?p n??c s?ch d?p T?t Quý T?.
     Công ty b? trí cán b? tr?c s? c?, s? ?i?n tho?i 0240.3855757; 0240.3859513 ?? phát hi?n, kh?c ph?c nhanh s? c?, h? tr? khách hàng k?p th?i.
                                                                                                 Theo http://baobacgiang.com.vn

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1673

Số lượt truy cập: 4764411