Ban Tổ chức Đảng ủy Khối triển khai báo cáo số liệu đảng viên 6 tháng đầu năm 2023

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

>> Công văn đối khớp
>> Mẫu 01 báo cáo
>> Mẫu 02 danh sách đảng viên

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 13/12/2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban Biên tập Trang Website đăng tải nội dung Công văn và các biểu mẫu kèm theo để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện.

Ban Biên tập

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1674

Số lượt truy cập: 4768059