Trung ương quy định trách nhiệm, thẩm quyền của UBKT trong phòng, chống tham nhũng

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư vừa ký Quy định số 01-QĐ/TW quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng.Quy định gồm có 4 Chương, 8 điều quy định về phạm vi...

Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢYBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XIIvề cải cách chính sách bảo hiểm xã hội -------------------------  I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN1. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và...

Hội nghị Trung ương 7: Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XIIvề cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp-------------I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN1. Chính sách...

Ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi

 Nhân dịp đầu Xuân mới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài viết: "Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững". Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin trân trọng...

Nâng cao "sức khỏe"cho doanh nghiệp

Năm 2017, trong bối cảnh vừa xây dựng, phê duyệt, vừa triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn cho từng năm và cả giai đoạn 2017 - 2020, các văn bản pháp luật và thực tế triển khai còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng dưới...

Đảng có vững, công việc mới thành công

  Sau Đại hội XII của Đảng, hệ thống chính trị nước ta có nhiều chuyển biến mới, hoạt động hiệu quả hơn, được nhân dân ghi nhận. Trong thành tựu chung của đất nước, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Có sự đóng góp rất quan...

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng

Ngày 19/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).Theo đó, các tổ chức đảng và đảng viên sẽ được học tập, nghiên...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng

   >> Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876-01/10/2016) Ngày 15/9/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 209-CV/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Huỳnh Thúc...

60 NĂM NHÌN LẠI VÀ BÀI HỌC THỜI CUỘC

Hội nghị Giơ-ne-vơ bàn về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương       Từ tháng 9-1945 lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, Việt Nam đã trải qua bốn cuộc đàm phán và ký kết các hiệp định quốc tế liên quan đến độc lập chủ quyền quốc gia: Hiệp...

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2014

        >> Chương trình số 64 -CTr/ĐU ngày 20/02/2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh            Ngày 20/02/2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 03 năm 2014; Ban Biên tập...

Trang

Đăng kí nhận Tư liệu về đảng