ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 737- QĐ/TU ngày 22/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang và chính thức hoạt động từ ngày 01/8/2009 trên cơ sở tiếp nhận 55 chi, đảng bộ cơ sở từ 04 đảng bộ: huyện Việt...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố

QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố (Quy định số 294-QĐ/TW, ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư khoá X)   - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,...

Đăng kí nhận Giới thiệu chung