Nội dung Website

Đầy đủ
29% (7 phiếu)
Khá đủ
42% (10 phiếu)
Trung bình
8% (2 phiếu)
Kém
21% (5 phiếu)
Tổng số phiếu: 24